ต้องขออภัยอย่างสูง ที่ไฟล์เสียงบางไฟล์ฟังไม่ได้
เรากำลังแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุดครับ

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

ทำอย่างนี้วันละ7นาที ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนในการตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสรรค มีเรื่องราวสารพัด จะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิด เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจ จริง ๆ หรือเปล่า และ ความตั้งใจจริงที่เรามีนั้น เราตั้งใจจริงมาก หรือมากไม่พอ เพราะเมื่อความตั้งใจ ยังไม่พอ ก็อย่าหวังที่ ชีวิตเราจะเปลี่ยน ความตั้งใจ อย่างแรงกล้า ที่เรียกว่า ตายเป็นตา ย

แต่สำหรับเรื่องง่ายอย่างนี้ เป็นพื้นฐาน ของการ มีชีวิตที่ดี ทำอย่างนี้ไม่เห็น มีใครตา ยไปสักคน ตั้งใจแบบนี้ไม่ต้อง เสียเงินทอง คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเรื่องที่ ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะ จะใช้เวลาแค่ 7 นาที ทุกวันก่อนนอน จะไม่ได้เชียวหรือ เพราะวิธีการนี้ แม่ชีรับรองว่าชีวิตของ โยมเปลี่ยน เปลี่ยนแบบพลิกชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้น อย่างแน่นอน แม่ชีเอาชีวิต เป็นประกัน
สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียง ดัง ๆ ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะ ย า มิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะ ย า มิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะ ย า มิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ กราบ
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ

คำอารา ธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ
อะทินนาทานา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ
กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ
มุสาวาทา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ
สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ ย า มิ
คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจาก เ ว ร อะหัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะ เ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มี เ ว ร แก่กันและกันเลย
อัพ ย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
หลังจากนี้หากโยม จะทำสมาธิ ก็ให้สวดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือ บทไหนๆ ก็ตาม

ก่อนนั่งให้ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และ ครูบาอาจารย์ ขอเพื่อให้นั่งได้ เข้าถึงสมาธิ โดยไว
ไม่มีอะไรมา กวนใจ หรือทำให้ต้อง ถอนสมาธิโดยไว
สุดท้าย หาก ก ร ร ม ใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมี ก ร ร ม ต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิด เป็นถูก ทำถูก เป็นผิด และ ก ร ร ม ใด ที่ข้าพเจ้าเคย สร้าง ก ร ร ม กับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์ และสัตว์

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม ต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าแล้ว จงปลด ปล่อย ก ร ร ม ปลดเปลื้อง ก ร ร ม งดเว้นการจอง เ ว ร และ ขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งปวง ด้วยกุศล ในคราวครั้งนี้ ด้วยเทอญ
 
กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

Top